مدیریت آموزش و پژوهش verified

تعداد بازدید: 6623     تاريخ ايجاد: 1483 روز پیش
    • هیچ تصویری موجود نمی باشد
    • هیج آیتمی موجود نمی باشد
  • درباره
    معرفی اداره كل اهمیت پژوهش پیش از تولید و تاثیر آن بر ارتقای کیفی برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران، عاملی بود که سبب شد معاونت سیما در سال 1373 اقدام به ایجاد « دفتر هماهنگی پژوهش های سیما » با سه محور پژوهش های برنامه ای، ارزشیابی برنامه ای و تولید ویژه ( برنامه های الگویی) نماید. بر این اساس موضوعات مختلف مورد پژوهش قرار می گرفت که در نهایت منجر به تولید برنامه های تلویزیونی می شد . در سال 1375 دفتر مذکور به « دفتر پژوهش های سیما » تغییر نام یافت ولی تفاوت مهمی در وظایف و عملکرد آن ایجاد نشد. پس از تاکید رهبر معظم انقلاب ( دام عزه) بر لزوم نظارت کیفی و محتوایی بر تولیدات سیما و تشکیل اداره کل نظارت و ارزیابی در سال 1378، مدیریت ارزشیابی برنامه ای از این مجموعه جدا شد و دفتر پژوهش های سیما به « اداره کل پژوهش¬های سیما» تغییر نام یافت. در این زمان از دو حوزه اصلی تولید برنامه های الگویی و نشر کتاب توجه به حوزه نشر در اولویت نخست برنامه های اداره کل قرار گرفت که این موضوع منجر به انتشار آثار مختلفی در حوزه رسانه و تلویزیون شد. با توجه به سیاست های کلان سازمان در حوزه آموزش و پژوهش و تلفیق دو معاونت آموزش و پژوهش این موضوع در معاونت ها و مراکز مختلف تسری یافت و در نتیجه اداره آموزش معاونت سیما و اداره کل پژوهش های سیما با یکدیگر تلفیق شدند و در سال 1385 « اداره کل آموزش و پژوهش سیما» شکل گرفت که تا کنون با همین نام و بر اساس ساختار مصوب در حال فعالیت است. این اداره کل همگام با سیاست ها و راهبرد های سازمان در حوزه سیما تلاش دارد با بهره گیری از روش های مختلف آموزشی و پژوهشی، حوزه سیما را در دست یابی به اهداف خود یاری نماید. از این رو تاکید بر آموزش های کاربردی و روزآمد و پژوهش های برنامه ای -که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر پیام تاثیر گذار باشد - به عنوان رویکرد فعلی مد نظر است. این اداره کل در ساختار جدید از سه زیر ساخت مدیریتی به شرح زیر تشکیل شده است: 1- مدیریت آموزش 2- مدیریت پژوهش 3- مدیریت خدمات آموزش و پژوهش

فراخوان ها

گالری

  • هیچ تصویری موجود نمی باشد

اخبار

  • هیج آیتمی موجود نمی باشد

درباره

معرفی اداره كل اهمیت پژوهش پیش از تولید و تاثیر آن بر ارتقای کیفی برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران، عاملی بود که سبب شد معاونت سیما در سال 1373 اقدام به ایجاد « دفتر هماهنگی پژوهش های سیما » با سه محور پژوهش های برنامه ای، ارزشیابی برنامه ای و تولید ویژه ( برنامه های الگویی) نماید. بر این اساس موضوعات مختلف مورد پژوهش قرار می گرفت که در نهایت منجر به تولید برنامه های تلویزیونی می شد . در سال 1375 دفتر مذکور به « دفتر پژوهش های سیما » تغییر نام یافت ولی تفاوت مهمی در وظایف و عملکرد آن ایجاد نشد. پس از تاکید رهبر معظم انقلاب ( دام عزه) بر لزوم نظارت کیفی و محتوایی بر تولیدات سیما و تشکیل اداره کل نظارت و ارزیابی در سال 1378، مدیریت ارزشیابی برنامه ای از این مجموعه جدا شد و دفتر پژوهش های سیما به « اداره کل پژوهش¬های سیما» تغییر نام یافت. در این زمان از دو حوزه اصلی تولید برنامه های الگویی و نشر کتاب توجه به حوزه نشر در اولویت نخست برنامه های اداره کل قرار گرفت که این موضوع منجر به انتشار آثار مختلفی در حوزه رسانه و تلویزیون شد. با توجه به سیاست های کلان سازمان در حوزه آموزش و پژوهش و تلفیق دو معاونت آموزش و پژوهش این موضوع در معاونت ها و مراکز مختلف تسری یافت و در نتیجه اداره آموزش معاونت سیما و اداره کل پژوهش های سیما با یکدیگر تلفیق شدند و در سال 1385 « اداره کل آموزش و پژوهش سیما» شکل گرفت که تا کنون با همین نام و بر اساس ساختار مصوب در حال فعالیت است. این اداره کل همگام با سیاست ها و راهبرد های سازمان در حوزه سیما تلاش دارد با بهره گیری از روش های مختلف آموزشی و پژوهشی، حوزه سیما را در دست یابی به اهداف خود یاری نماید. از این رو تاکید بر آموزش های کاربردی و روزآمد و پژوهش های برنامه ای -که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر پیام تاثیر گذار باشد - به عنوان رویکرد فعلی مد نظر است. این اداره کل در ساختار جدید از سه زیر ساخت مدیریتی به شرح زیر تشکیل شده است: 1- مدیریت آموزش 2- مدیریت پژوهش 3- مدیریت خدمات آموزش و پژوهش